Klant krijgt uitleg van een medewerker van Fluvius

Focus op klanten

Al wie een beroep doet op Fluvius, bieden we de best mogelijke service aan. Daaronder verstaan we: een dienstverlening die vlot inspeelt op de behoeften en verwachtingen van de klant. Dit betekent onder meer een snel en duidelijk antwoord, een vlugge uitvoering met minimale wachttijd en hinder, en een heldere communicatie. Daar streven we naar voor de ongeveer 6,5 miljoen inwoners van Vlaanderen die op ons vertrouwen en ook voor onze aandeelhouders, alle 300 Vlaamse steden en gemeenten.

Klant centraal staat dus voorop en is ook in onze strategie een belangrijke pijler. Elke actie die we in dit kader ondernemen, is een uiting van ons strategisch engagement: ‘Tegen eind 2025 werkt, handelt en denkt elke medewerker van Fluvius klant centraal.’ Om nog beter tegemoet te komen aan de noden van onze klanten, zetten we in op vier servicebeloften.

De vier servicebeloften van Fluvius
Infographic over klantentevredenheid binnen Fluvius
Soort dienstverlening 2022 2023
Meteropnamen 94,31% 91,31%
Studie & aanleg 75% 79,77%
Aansluitingen 88,50% 84,69%
Premie-aanvragen 86,21% 83,73%
Storingsbeheer 75,78% 71,90%
Lokale productie 66,64% 71,20%
Prepaid 66,16% 70,79%
Totaal 81% 79%

Omgaan met klachten

Bij Fluvius definiëren we een klacht als een uiting van ontevredenheid van een externe partij over Fluvius, zijn dienstverlening en/of producten. We grijpen elke melding aan als een opportuniteit om onze producten, onze dienstverlening of onze processen te optimaliseren. We streven naar een hogere klantentevredenheid en klantenbinding door het klachtenbehandelingsproces klantgerichter te maken. Zo kunnen we de negatieve ervaring voor de klant ombuigen naar tevredenheid.

In 2023 kwamen we meer tot bij onze klanten dan ooit:

 • We namen 1,4 miljoen meterstanden fysiek op.
 • We voerden 150 000 aansluitings- of meterwerken uit.
 • We plaatsten 3 miljoen digitale meters.
 • We groeven meer dan 1,1 miljoen meter sleuven.
 • We ontvingen 180 000 meldingen voor lokale productie.
 • We verwerkten 100 000 premie-aanvragen.

Meer klantencontacten betekent ook meer risico op klachten, zeker in de huidige digitale maatschappij.

Onze klanten kunnen via al onze klantenkanalen een klacht indienen. Die noemen we ‘eerstelijnsklachten’. Wanneer een klant laat weten niet tevreden te zijn over de afhandeling van zijn oorspronkelijke klachten, noemen we dat een ‘tweedelijnsklacht’.

Aantal/Jaar 2022 2023
Eerstelijnsklachten 26 896 35 063
Tweedelijnsklachten 2 552 2 923
Totaal 29 448 37 986

Klantgerichte communicatie

In 2023 zetten we verder stappen naar een nog klantgerichtere communicatie. Daarbij werkten we aan pro-activiteit, relevantie en toegankelijkheid.

Medewerker van Fluvius geeft uitleg over de digitale meter aan een klant

Selfservice en digitaal

Met een ‘omnikanalenbeleid’ communiceren we onze informatie en dienstverlening naar een brede doelgroep van klanten. Selfservice en digitalisering staan daarbij centraal: zo kan een groot deel van onze klanten 24/7 een beroep op ons doen. Daarnaast blijven we ook niet-digitale klanten optimaal ondersteunen. We zetten in op de klantkanalenstrategie ‘Avoid-Click-Call-Face’. Daarbij is een live klantcontact bij voorkeur niet nodig, bijvoorbeeld omdat het voor de klant duidelijk is, de klant online wordt geholpen of ons callcenter contacteert. Op die manier willen we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.

Klantencontacten en klantkanalen

Infographic over de klantencontacten van Fluvius

Bezoekersinformatie website van Fluvius:

Infographic over de klantkanalen van Fluvius

Mijn Fluvius: welke applicaties openen klanten het meest?

Infographgic over Mijn Fluvius

Zorgen voor netwerken

Fluvius is een netbedrijf. We leggen publieke netten aan voor elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, riolering en warmte. Vervolgens geven we onze klanten toegang tot die publieke netten. En ten slotte verzorgen we dag en nacht de dienstverlening van deze nutsvoorzieningen. De focus ligt daarbij op betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Door onderbrekingen op laag- en middenspanning kreeg een Fluvius-laagspanningsklant in 2023 gemiddeld slechts 22 minuten en 25 seconden geen elektriciteit geleverd. Daarmee behoort Vlaanderen (al jaren) tot de absolute top in Europa.

Sinds 1 januari 2023 worden de nettarieven voor elektriciteit aangerekend via het ‘capaciteitstarief’. Een deel van de netvergoeding wordt niet meer berekend enkel op de afgenomen kilowattuur per jaar, maar grotendeels op basis van hoe zwaar je het net belast. Dat gebeurt via het gemiddelde hoogste maandelijks kwartiervermogen, dus de ‘pieken’ die je afneemt. Dat noemen we het capaciteitstarief.

Extra inspanningen voor energie- en klimaattransitie

Fluvius engageert zich om de energie- en klimaattransitie maximaal te ondersteunen. Op 31 maart 2023 gaf de VREG goedkeuring aan ons investeringsplan 2023-2032. Voor de volgende editie van het Investeringsplan vraagt de VREG om verduidelijking van de concrete impact van de digitalisering op het netbeheer en de timing voor de uitrol van de 400V-netten.

Voor de periode 2024-2033 voorziet Fluvius vier miljard euro extra investeringen in de distributienetten voor elektriciteit, boven op de al geplande zeven miljard. Die extra middelen zijn nodig om aanpassingen, uitbreidingen en versterkingen aan 30 000 kilometer laagspanningsnet, 6 000 kilometer middenspanningsnet en 22 450 distributiecabines te voorzien. Het plan is noodzakelijk om het distributienet zo goed mogelijk voor te bereiden op de energietransitie en de stijgende elektrificatie.

Slim netwerkbeheer

We investeren in technisch geavanceerde manieren om onze netten in ‘real time’ op te volgen en zo flexibel mogelijk aan te sturen. Zo kunnen we veel meer groene energie toelaten op onze bestaande netten, onze netbetrouwbaarheid hoog houden en een aantal zware netinvesteringen vermijden. Die digitalisering is cruciaal voor de energietransitie.

Lokale productie in stijgende lijn: record voor zonnepanelen

Het lokaal geïnstalleerde vermogen op onze netten neemt stelselmatig toe. In 2023 kwamen er 19 windmolens bij op het land en werd er een vermogen van 1 047 MW aan zonnepanelen op de Vlaamse daken gelegd. Dat is een stijging met 20 procent, en een record.

Opvallende netwerkprojecten van Fluvius in 2023

Warmtenetten: in de lift

Infographic over de warmtenetten van Fluvius

Waterbeheer: grootste rioolnetbeheerder van Vlaanderen

We willen een strategische rol spelen bij het Vlaamse waterbeheer. Door de krachten te bundelen met de gemeenten, kan afvalwater nog beter worden gezuiverd.

Infographgic over de riolering van Fluvius

Investering in het rioleringsnet

We verhogen het huidige gemiddelde budget van 80 miljoen euro voor riolering vanaf 2024 naar 130 miljoen euro, en dat zeker tot 2033. Dat moet ons de nodige slagkracht geven om onze ambitieuze doelstellingen waar te maken. Die centen koppelen we aan een duidelijke roadmap die de belangrijkste stappen oplijst. Daarnaast richtte Fluvius een nieuwe afdeling op in de directie Netuitbating, om alle noodzakelijke investeringen en operationele taken te realiseren.

Blue Deal

We kampen in Vlaanderen afwisselend met watertekorten en -overlast. Het is tegelijk té nat en té droog. Onze natuur is sterk versnipperd, wat ook de ecosystemen onder druk zet. Om die problemen structureel aan te pakken, lanceerde de Vlaamse regering in 2020 de Blue Deal. Dat is de verzamelnaam voor een groot aantal projecten en initiatieven die Fluvius ondersteunt, en die onder andere focussen op ontharding, vernatting, circulair watergebruik, verkoeling en vergroening.

Alle licht led

Infographic over led verlichting

Tegen eind 2028 vervangen we systematisch alle analoge OV-lampen door ledverlichtingstoestellen, zoals in het Vlaamse regeerakkoord staat. We ondertekenden daarvoor samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en technologiefederatie Agoria een intentieverklaring.

Databeheer

Als onafhankelijke databeheerder stellen we heel wat data ter beschikking aan verschillende partijen in het energielandschap. Op die manier bouwen we voort aan een open, actieve en betrouwbare relatie met al onze klanten, leveranciers en derden, lokale besturen en andere overheden, en onze regulatoren. Daarbij respecteren we altijd de privacywetgeving en besteden we veel aandacht aan datakwaliteit. We bieden op onze website heel wat datasets als open data aan en breiden dit aanbod stelselmatig uit. In 2023 maakten we werk van een visie over data die we willen realiseren tegen 2025. De vier pijlers van deze visie zijn:

De vier pijlers van de visie van Fluvius over data

Alle processen in de markt - zoals nieuwe aansluitingen, leverancierswissels en meetregimes - zijn beschreven in de ‘MIG’ (Message Implementation Guide). Dat zijn de spelregels, die alle marktspelers en hun IT-systemen nauwgezet volgen.

De go-live van MIG-6 en CMS hebben voor enkele naweeën gezorgd. De problematiek van de geblokkeerde EAN’s is er ééntje van. Eind 2023 werden we nog altijd geconfronteerd met een kleine 4 000 EAN’s die langdurig geblokkeerd zijn (ten opzichte van 6 000 000 EAN’s waar het wel goed loopt). Samen met Atrias en de leveranciers werken we aan een oplossing.

MIG6 zorgt in combinatie met nieuwe processen, voor een grote stap naar de marktwerking van de toekomst van de energiemarkt. Maar ook voor onze klanten zijn er nieuwe mogelijkheden:

 • Klanten kunnen kiezen voor een maandfacturatie voor elektriciteit en gas. Zo zijn er eind 2023 al 115 766 contracten. Dat is een sterke stijging tegenover 31 086 in 2022.
 • Klanten kunnen bij de energieleveranciers een ‘meetregime 3’ aanvragen, waarbij kwartierwaarden worden uitgewisseld en dynamische leveringscontracten mogelijk zijn. Op 31 december 2023 genieten 41 167 klanten dit meetregime, ten opzichte van 11 555 in 2022.
 • Klanten kunnen energie delen of verkopen aan andere aansluitpunten (EAN’s). Eind 2023 telden we meer dan 7 700 klanten die aan een vorm van energiedelen deden. Een sterke stijging tegenover 600 in 2022.
Infographic over digitale meters

Collectief voor duurzame wereld

In samenwerking met tal van partners stellen we onze expertise ten dienste van de maatschappij en dragen we bij tot een duurzame wereld. We gebruiken onze kennis en middelen als hefboom om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet (water, energie, …) verstandig te gebruiken. Doel: meer hernieuwbare energie opwekken, de CO2-uitstoot in Vlaanderen verminderen en mensen aanzetten tot rationeel energie- en waterverbruik.

99 000 premies

In 2021 besliste de Vlaamse regering om de inkomensgebonden renovatiepremies van Wonen Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius samen te voegen tot één premie: ‘Mijn VerbouwPremie’. Die kunnen klanten sinds 1 oktober 2022 aanvragen bij het uniek loket op www.mijnverbouwpremie.be.

De ‘Mijn VerbouwPremie ‘ geldt voor acht categorieën van werken. Van renovatie van dak, buitenmuur, buitenschrijnwerk, vloer, funderingen en de binnenruimte, tot technische installaties en toestellen voor hernieuwbare energie zoals warmtepomp, warmtepompboiler, of zonneboiler. De resterende energiepremies, zoals voor zonnepanelen, EPC-label, sturing elektrische warmte, doe-het-zelf-dakisolatie, relighting, asbestverwijdering in combinatie met PV, of de retroactieve investeringspremie, blijven bij Fluvius en kunnen klanten nog altijd aanvragen via ‘Mijn Fluvius’.

In 2023 werden in totaal 99 126 premie-aanvragen bij Fluvius ingediend. Dit is een kleine stijging met 2 932 aanvragen of 3 % in vergelijking met 2022

Nieuwe campagne over BENOveren

Sinds 1 januari 2023 is er een renovatieverplichting voor wie een energieverslindende woning of appartement met EPC-label E of F koopt, erft of geschonken krijgt. Binnen de vijf jaar moet je je nieuwe woonst renoveren tot minimaal energieprestatielabel D. Om onze klanten hierover te informeren, startten we in het najaar van 2023 een nieuwe campagne op sociale media over BENOveren.

Gratis online infosessie ‘Bespaar op je energiefactuur’

Lokale besturen kunnen gratis ‘Energiefitsessies’ organiseren over verschillende topics: van energiebesparing tot renovatiewerken. Wij organiseren die voor de inwoners op verzoek van de stad of de gemeente.

Energiezorgplan voor openbare gebouwen

We helpen steden en gemeenten om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te realiseren door hun gebouwen energiezuinig te maken: 

 • 36% van de lokale besturen deed een beroep op onze diensten 
 • 13 steden en gemeenten kregen van ons in 2023 een nieuw energiezorgplan 
 • 2 692 unieke gebruikers vonden ondertussen de weg naar ons energiemanagementplatform E-lyse 
 • 24% van de Vlaamse steden en gemeenten kreeg onze ondersteuning bij energiebesparende projecten. Deze cijfers liggen lager of zijn minder gestegen in 2023 dan in 2022 door de afbouw van ESCO.

Strijd tegen energiearmoede

Wie door betaalmoeilijkheden geen energiecontract meer krijgt van zijn commerciële leverancier, kan rechtstreeks bij ons terecht. Met een brede dienstverlening van opvolging en begeleiding proberen we er als sociale energieleverancier voor te zorgen dat deze klanten schuldenvrij worden en blijven. Het is de bedoeling dat ze op termijn weer de overstap maken naar een commerciële leverancier.

Maar we gaan nog verder en ondernemen actie om energiearmoede terug te dringen. Vanuit onze expertise kunnen we een bijdrage leveren, samen met een grote groep partners.

Energiescans bij kansarme gezinnen

In 2023 voerden we 26 554 energiescans uit, waarbij kwetsbare gezinnen concrete tips krijgen over hoe ze hun energiefactuur kunnen verlagen. Tegelijkertijd deden we enkele kleine, energiebesparende ingrepen zoals ledlamp, spaardouchekop en tochtstrips. Als we dit aantal vergelijken met 2022, dan zien we een stijging. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk bij de energiecrisis.

In 2023 gebruikte deze klantengroep 20 435 kortingsbonnen ter waarde van 150, 200 of 250 euro voor de aankoop van een energiezuinige koelkast, diepvriezer, wasmachine of droogkast. Hier zien we een daling in vergelijking met 2022.

Fluvius Prepaid

Als sociale leverancier hielpen we in 2023 zo’n 132 000 klanten die het financieel moeilijk hebben en niet langer bij hun commerciële leverancier terecht kunnen. We leveren energie tot ze weer een energiecontract hebben gesloten bij een andere leverancier. Daarnaast bieden we hen ook inzicht in hun verbruik en voorkomen zo dat hun schulden verder oplopen. 

Met de invoering van Prepaid begin 2021 contacteerden we de klant pas om een digitale meter te plaatsen als hij ook bij ons de energiefactuur niet betaalde. Sinds 1 juli 2022 mogen we voor elektriciteit meteen Prepaid activeren zodra de klant bij ons terechtkomt. Met deze nieuwe regeling voorkomen we dat wie het financieel al moeilijk heeft, nog meer schulden maakt. Eind 2023 telden we bijna 100 000 actieve Prepaid-meters.

Fraudebestrijding

Fraude detecteren is voor ons een ‘openbaredienstverplichting’, door de overheid voorgeschreven. We zetten al jaren in op fraudedetectie. Het is maatschappelijk gezien belangrijk werk: fraude staat gelijk aan geld stelen van andere klanten. Ook voor de veiligheid van het elektriciteitsnet is het cruciaal.

De opvallendste zaken uit ons frauderapport van 2022 (publicatie in 2023): 

 • We vorderden voor 9 121 102 euro aan minimumsteun terug. We schatten door de behandeling van deze 157 dossiers toekomstige uitbetalingen van 14 670 000 euro vermeden te hebben. We rekenden in totaal ook een fraudekost van 105 620 euro aan. 
 • Op basis van analyse van de EPB-databank met onze installatiegegevens, identificeerden we in 2021 in totaal 277 dossiers waarbij met de zonnepaneelinstallaties inbreuk is gepleegd op de EPB-regelgeving. In 2021 startten we de behandeling van 30 dossiers. In 2022 werden nog acht dossiers behandeld, nadat VEKA een regularisatiemogelijkheid had uitgewerkt. 
 • We identificeerden en behandelden in 2022 in totaal 352 dossiers over laattijdige of niet aangemelde PV-installaties, met een vordering van 97 344 euro aan achterstallig prosumententarief. Daarbij werd ook een administratieve kost van 11 700 euro gefactureerd.
 • In de loop van 2022 hebben we de samenwerking tussen de backoffice en de Energie-inspectie in het kader van de premiecontroles vereenvoudigd. In 2022 werden 283 dossiers meterfraude afgesloten voor een totaal geraamd bedrag van 7,25 miljoen euro. 1,31 miljoen euro werd effectief gerecupereerd.