Focus op verbinding

Focus op verbinding

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit sterk verweven in ons beleid. Zo dragen we ecologisch en sociaal bij tot de samenleving in het algemeen, en tot een aantal belanghebbende groeperingen in het bijzonder.

Ecologisch project

Op ecologisch vlak zijn we vooral actief op vlak van duurzame mobiliteit en een aantal ‘Green Deals’. Dat zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé-)partners en de Vlaamse overheid om samen een bepaalde milieudoelstelling te halen. Op het gebied van duurzame mobiliteit trekken we vooral de kaart van elektrisch rijden, volgens het principe van Electric First.

Electric First: keuze voor duurzame mobiliteit

Elektrische auto van Fluvius bij een laadpaal

Sinds enkele jaren voeren we voor onze bedrijfswagens een Electric First-beleid. We vervangen bestaande benzine- en dieselwagens door het meest ecologische alternatief dat op dat moment beschikbaar is. Voldoet een 100% elektrisch model qua rijbereik of laadvermogen? Dan is dat onze eerste keuze.

De afgelopen jaren vervingen we enkele honderden bedrijfswagens op benzine en diesel – inclusief leaseauto’s – door volledig elektrische wagens, plug-in hybridemodellen of aardgaswagens (CNG). De komende jaren vernieuwen we op die manier in totaal ongeveer 800 dienstvoertuigen. De keuze voor ‘zo groen mogelijk’ en ‘maximaal elektrisch’ betekent op termijn een besparing van meer dan 1 miljoen liter fossiele brandstof per jaar.

Voor onze salariswagens maakten we de overstap naar puur elektrische auto’s. Sinds 1 juli 2023 kunnen enkel nog elektrische salariswagens besteld worden. Daarnaast bieden we onze kaderleden voortaan de mogelijkheid om in te stappen in het mobiliteitsbudget.

Ook voor onze dienstvoertuigen hebben wij de eerste stappen gezet. Ons doel is om tegen 2030 25% CO2 minder uit te stoten met onze bestel- en vrachtwagens en waar mogelijk een elektrisch alternatief aan te bieden. Daarbij houden we rekening met de functie en de taken van onze bestuurders en het marktaanbod. We werken aan een roadmap 2030 en elektrificeren een deel van onze dienstvoertuigen.

Vanuit het vernieuwde model van afval- & circulair materialenbeheer, worden selectief projecten gestart om (afval)materiaalstromen opnieuw selectief in te zamelen voor verdere demontage en hogere herinzet als materiaal of grondstof. In samenwerking met aannemers en maatwerkbedrijven werd dit verder bestendigt in 2023.

Verwerken armaturen openbare verlichting (OV) via maatwerkbedrijf

Circulaire materialen kunnen een aantal keer hergebruikt en uiteindelijk op een milieuvriendelijke manier afgebroken worden. Een voorbeeld daarvan zijn oude OV-armaturen. Contractueel kregen we de toestemming om de afvalstroom van oude lamparmaturen geleidelijk aan zelf te verwerken via het principe van circulaire economie.

Al in 2021 voerde het lokale maatwerkbedrijf W-Technics in Zele enkele piloottesten uit met de demontage van deze lamparmaturen. Dankzij een betere bronsortering zorgt het bedrijf voor een meer zuivere recyclering en afvalstroom. Het tonnage dat we via dit proces lieten demonteren in 2023 bedraagt 168 ton.

Ook voor andere samengestelde materialen, zoals laagspanningskasten en meter- en batterijopstellingen wordt deze werkwijze stelselmatig gestart.

Circulaire verwerking van veiligheidsschoenen en laarzen

Circulaire verwerking van veiligheidsschoenen en laarzen verloopt via partner Circular Footwear Alliance. In 2023 werden zo 1 800 schoenen ingezameld voor verdere verwerking.

Competence Center Duurzaamheid

Onze organisatie tekende een charter over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarbij laten we ons bij de aankoop van werkmaterialen, goederen, diensten en ICT onder meer leiden door de principes van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Voorbeelden van die principes zijn duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. We screenen en beoordelen (kandidaat-)leveranciers op het vlak van ecologische en sociale aspecten. Bij de selectie en gunning van aankoopdossiers houden we, waar mogelijk, rekening met deze criteria.

Om dit aankoopbeleid in de praktijk om te zetten, richtten we een Competence Center Duurzaamheid (CCD) op. Daar verzamelen én delen we zoveel mogelijk kennis over duurzaamheid en hoe dit in een aankoopdossier te integreren. Het CCD houdt rekening met deze vijf focusdomeinen:

  • Positieve ecologische voetafdruk
  • Lokale groei
  • Respect voor arbeidsvoorwaarden
  • Sociale economie
  • Circulair inkopen

In 2022 mocht het CCD de MVO-coördinator van Fluvius verwelkomen als nieuw lid. Dit feit zorgt naast extra kennisdeling voor een versterkte connectie met de Fluvius MVO Board. Vanuit die bredere samenwerking verleende het CCD ook zijn medewerking aan opdrachten over bijvoorbeeld EU Taxonomie en de Europese Investeringsbank. De volgende jaren focussen we nog verder op deze thema’s én op de Sustainable Development Goals van de VN (SDG’s), namelijk duurzaam aankoopbeleid en de eigen CO2-voetafdruk.

In 2023 hebben we ons MVO-engagement nog meer ‘stroomopwaarts’ verankerd in het Fluvius-aankoopbeleid. Zo neemt het CCD actief deel aan het Aankoop Planningsforum, waarbij aankoopdossiers worden aangeduid die een substantiële impact kunnen hebben op onze MVO-ambities. In die pilootdossiers kunnen we bijvoorbeeld MVO-selectie- en gunningscriteria vastleggen in het sourcingstraject, of Ecovadis-scores meenemen in de uitvoeringsfase.

Dubbele materialiteitsbeoordeling CSRD

De nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht organisaties tot de uitvoering van een dubbele materialiteitsbeoordeling als belangrijke eerste stap. Via die aanpak bekijk je duurzaamheid vanuit twee perspectieven: de ‘impact’-materialiteit of hoe heeft een bedrijf impact op milieu en maatschappij; en daarnaast de ‘financiële’ materialiteit, waarbij bekeken wordt welke financiële impact duurzaamheidstopics op een bedrijf hebben. Fluvius zal vanaf boekjaar 2024 zijn jaarverslag opmaken volgens de nieuwe CSRD-richtlijnen. Ontdek alvast het resultaat van onze dubbele materialiteitsbeoordeling voor 2023, terwijl we onze inzet voor een duurzame toekomst voortzetten.

De goede doelen van Fluvius

Fluvius koos destijds twee goede doelen, waarmee een structurele samenwerking op lange termijn werd opgezet. Deze mooie samenwerking zetten we ook in 2023 verder.

Blij dat wij vanuit Fluvius met tal van initiatieven samen 16 587 maaltijden konden schenken aan de Voedselbanken en 89 500 euro aan Kom op tegen Kanker konden doneren.

Guy De Munck, verantwoordelijke Fluvius Goede Doelen

Fluvius fietsploeg op 1000km Kom op tegen kanker

Onderwijs en opleiding 

Omdat we veel belang hechten aan opleiding en ontwikkeling, werken we intensief samen met het onderwijsveld. Behalve stages bieden we ook duaal leren aan voor leerlingen uit specifieke richtingen. Op de jaarlijkse Spitsdagen maken de verschillende onderwijsspelers nader kennis met onze organisatie en elkaar. Daarnaast stellen we ons intern opleidingsaanbod ter beschikking van partners en aannemers. 

Duaal leren 

We organiseren een combinatie van opleiding en werkervaring in de vorm van duaal leren. Voor het schooljaar 2023 – 2024 zijn we gestart met negen leerlingen, waarvan vijf een werkplek vonden bij Fluvius en vier ondergebracht werden bij onze aannemers.

Op stage

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben we ingezet op de verhoging van het aantal stages in technische graduaat- en bachelorrichtingen. Er lopen dit jaar tien technische graduaat- en bachelorstages, het hoogste aantal in vijf jaar. Het aantal TSO-stages bleef ongeveer stabiel met 22 stagiairs.