Ecologische project

Ecologisch project

Op ecologisch vlak zijn we vooral actief rond duurzame mobiliteit en een aantal ‘Green Deals’. Dat zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een bepaalde milieudoelstelling te halen. Op het gebied van duurzame mobiliteit trekken we vooral de kaart van elektrisch rijden, volgens het principe van Electric First.

Electric First: keuze voor duurzame mobiliteit

Sinds enkele jaren voeren we voor onze bedrijfswagens een Electric First-beleid. Bestaande benzine- en dieselwagens vervangen we door het meest ecologische alternatief dat op dat moment beschikbaar is. Voldoet een 100% elektrisch model qua rijbereik of laadvermogen? Dan is elektrisch onze eerste keuze.

De afgelopen jaren vervingen we enkele honderden bedrijfswagens op benzine en diesel – inclusief leaseauto’s – door volledig elektrische wagens, plug-in hybridemodellen of aardgaswagens (CNG). De komende jaren vernieuwen we op die manier in totaal ongeveer 800 dienstvoertuigen. De keuze voor ‘zo groen mogelijk’ en ‘maximaal elektrisch’ betekent voor ons op termijn een besparing van meer dan 1 miljoen liter fossiele brandstof per jaar.

Fluvius rijdt elektrisch
Medewerkster van Fluvius laadt haar elektrische wagen

1 000 000: zoveel liter fossiele brandstof willen we besparen met de keuze voor duurzame mobiliteit.

Vernieuwd afvalbeleid voor aannemers

In 2021 startten we samen met de betrokken interne stakeholders met een vernieuwd afvalbeleid voor aannemers. Daarbij zorgt de aannemer er zelf voor dat alle afvalstoffen die vrijkomen bij hun werken voor ons, volgens de regels verwerkt worden. Voorbeelden zijn restafval, papier en karton, harde plastics, asbest en oude armaturen openbare verlichting (OV), maar ook koperen kabels, gemengde metalen, … Uitzonderingen zijn de materialen die voldoen aan de criteria van circulaire economie en te recupereren materiaal dat specifiek in het technisch bestek vermeld staat. Het invoeren van dit vernieuwde afvalbeleid loopt momenteel nog door en wordt afgerond in 2023.

Verwerken armaturen openbare verlichting (OV) via maatwerkbedrijf

Circulaire materialen kunnen een aantal keer hergebruikt worden en uiteindelijk op een milieuvriendelijke manier afgebroken worden. Een voorbeeld daarvan zijn oude OV-armaturen. Contractueel kregen we de toestemming om de afvalstroom van oude lamparmaturen geleidelijk aan zelf te verwerken via het principe van circulaire economie.

In 2021 voerde het lokale maatwerkbedrijf W-Technics in Zele enkele piloottesten uit met de demontage van deze lamparmaturen. Dankzij een betere bronsortering zorgt het bedrijf voor een meer zuivere recyclering en afvalstroom.

Dit pilootproject kreeg zowel financieel als socio-ecologisch een positieve beoordeling. Daarom gaan we dit verwerkingsprincipe vanaf 2022 verder uitbreiden en bestendigen. Voor de overige zeven aannemers in dit contract starten we nu een gelijkaardige oefening.

Verwerken armaturen openbare verlichting (OV) via maatwerkbedrijf
Veiligheidsschoenen

Circulaire aankopen: verwerken van oude kledij

In 2019 dienden we bij Vlaanderen Circulair een project in om oude werkkledij duurzaam te verwerken. Uiteindelijk vonden we voor de oude T-shirts en polo’s een circulaire oplossing, waarbij de kledij eerst werd versnipperd tot hoogwaardige vezels en vervolgens verwerkt tot nieuwe garens. Daarvan lieten we nieuwe kleren maken.

Het ontwerp is gebaseerd op de principes van ecodesign, zodat nogmaals recycleren mogelijk is. De medewerkers konden deze kleren kopen ten voordele van de Voedselbanken. In de lente van 2022 boden we in het kader van Kom op tegen Kanker ook een sweater en kousen aan, gemaakt van hetzelfde circulaire garen. Dit project is afgerond.

Eind 2022 werd nog een klein initiatief opgestart waarbij ook veiligheidsschoenen en laarzen selectief worden ingezameld en circulair verwerkt via partner Circular Footwear Alliance.

Competence Center Duurzaamheid

Onze organisatie tekende een charter rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarbij laten we ons bij de aankoop van werkmaterialen, goederen, diensten en ICT onder meer leiden door de principes van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Voorbeelden van die principes zijn duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. We screenen en beoordelen (kandidaat-)leveranciers op het vlak van ecologische en sociale aspecten. Bij de selectie en gunning in aankoopdossiers houden we waar mogelijk rekening met deze criteria.

Om dit aankoopbeleid in de praktijk om te zetten, richtten we een Competence Center Duurzaamheid (CCD) op. Daar verzamelen én delen we zoveel mogelijk kennis over duurzaamheid en hoe dit in een aankoopdossier te integreren. Zo schreven we een praktische leidraad die per fase van de aankoopprocedure handige tips en tricks meegeeft om duurzaamheid verder toe te passen. Ook adviseert het CCD collega’s over bepaalde aankoopdossiers en organiseert het brainstormsessies over dit thema.

Het CCD houdt rekening met deze 5 focusdomeinen:

  • positieve ecologische voetafdruk
  • lokale groei
  • respect voor arbeidsvoorwaarden
  • sociale economie
  • circulair inkopen.
Fluvius medewerkers bespreken geprojecteerde info

In 2022 mocht het CCD de MVO-coördinator van Fluvius verwelkomen als nieuw lid. Dit feit zorgt naast extra kennisdeling voor een versterkte connectie met de Fluvius MVO Board. Vanuit die bredere samenwerking verleende het CCD ook zijn medewerking aan opdrachten m.b.t. bijvoorbeeld EU Taxonomie en de Europese Investeringsbank.

De volgende jaren focussen we nog verder op deze thema’s én op de Sustainable Development Goals van de VN (SDG’s), namelijk duurzaam aankoopbeleid en de eigen CO2-voetafdruk.

In 2023 willen we het MVO-engagement nog meer ‘stroomopwaarts’ verankeren in het Fluvius-aankoopbeleid. Zo neemt het CCD actief deel aan het Aankoop Planningsforum, waarbij aankoopdossiers worden aangeduid die een substantiële impact kunnen hebben op onze MVO-ambities. In die pilootdossiers kunnen we bijvoorbeeld MVO-selectie- en gunningscriteria vastleggen in het sourcingstraject, of Ecovadis-scores meenemen in de uitvoeringsfase.