Fluvius voorzitter Wim Dries

Een woord van onze voorzitter

Beste lezer,

We kunnen er niet omheen. De samenleving wijzigt aan een steeds grotere snelheid. Ook op het vlak van klimaat en energievoorziening zijn de uitdagingen groot, domeinen waarin Fluvius een belangrijke rol speelt.

Blik vooruit

Traditioneel kijkt een jaarverslag terug op de werking van het voorbije jaar, maar in 2022 ging onze focus in het bijzonder naar ons nieuwe Investeringsplan 2023-2032. Een blik vooruit waarin Fluvius de uitgangspunten en actieplannen schetst waarmee de netten de sterk stijgende vraag naar elektriciteit de komende tien jaar zullen aankunnen.

Immers, tegen 2050 moet elk land in Europa ‘klimaatneutraal’ zijn. Door onder meer de sterke stijging van het aantal elektrische voertuigen en meer warmtepompen voor de verwarming van woningen zal elektriciteit een steeds grotere rol spelen in de energiemix.

Om onze netwerken voor te bereiden op de toekomst, meer digitalisering toe te laten én in te spelen op een wijzigend klimaat met intensere weersomstandigheden, investeren we de komende tien jaar maar liefst vier miljard euro extra in onze energienetten, bovenop de reguliere werking.

Ondersteunende maatregelen

Energieregulator VREG liet sinds 1 januari 2023 de nieuwe nettarieven voor elektriciteit, waaronder het capaciteitstarief, invoeren. Die hervormde nettarieven zijn een noodzakelijk element in de energietransitie, samen met de digitale meter. Ze helpen alle Vlaamse gezinnen en bedrijven om hun verbruiken op te volgen, te spreiden en zo de netten minder te belasten. Zonder deze ondersteunende maatregelen kunnen de noodzakelijke investeringen in de elektriciteitsnetten in de toekomst veel sterker oplopen. Het is en blijft een taak van Fluvius om het netbeheer tegen een aanvaardbare maatschappelijke kost te realiseren.

Multi-utility

Maar de uitdagingen liggen op meerdere vlakken. Zo groeit het aantal warmtenetten waarbij Fluvius betrokken is elk jaar. Er is het belang van goede, tijdige en betrouwbare energiedata om de energiemarkt te faciliteren. En er is ook de verdere uitbouw van de datanetwerken zodat met de verdere digitalisering iedereen toegang heeft tot snel internet. Fluvius en Telenet zijn overeengekomen daarvoor samen te werken aan het datanetwerk van de toekomst. Daarvoor is goedkeuring gevraagd aan het Europese Directoraat-Generaal voor de Concurrentie.

En er zijn de gevolgen van de klimaatwijziging die een goed uitgebouwd rioleringsnet vereisen en de opmaak van hemelwaterplannen. Naast een hogere rioleringsgraad, moeten we meer inzetten op infiltratie en hergebruik van regenwater. Daarom schakelden we een versnelling hoger in de rioleringswerken en zijn we nauw betrokken bij het initiatief ‘Blue Deal’ van de Vlaamse regering om de problemen in verband met watertekorten en wateroverlast structureel aan te pakken.

Draagvlak, nu en in de toekomst

Waar staan we vandaag in ons traject naar ‘klimaatneutraal’? Welke oplossingen dienen zich nu al aan en welke beslissingen zijn nog te nemen? We moeten, willen en kunnen actie ondernemen om alle steden en gemeenten in Vlaanderen daarin vooruit te helpen. Daar is het Fluvius vandaag om te doen, met het oog op morgen. We hebben een belangrijke verantwoordelijkheid, onder meer door voorbeeldgedrag, om onze burgers mee te krijgen in de noodzakelijke gedragsverandering rond het gebruik van minder en milieuvriendelijke energie. En dan is de steun van de aandeelhouders, de Vlaamse steden en gemeenten, essentieel om dat samen te realiseren. We hebben elkaar nodig.

Wim Dries
Voorzitter Raad van Bestuur

Drie werkthema’s van Fluvius in 2022