Zorgen voor netwerken

Zorgen voor netwerken

Fluvius is een netbedrijf. We leggen publieke netten aan voor elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, riolering, kabeltelevisie, telecom en warmte. Vervolgens geven we onze klanten toegang tot die publieke netten. En ten slotte verzorgen we dag en nacht de dienstverlening rond deze nutsvoorzieningen. De focus ligt daarbij op betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Technicus met veiligheidsmateriaal

Twee ambities: betrouwbaar en betaalbaar

 • Betrouwbaar: door onderbrekingen op laag- en op middenspanning kreeg een Fluvius-laagspanningsklant in 2021 gemiddeld slechts 19 minuten en 51 seconden lang geen elektriciteit geleverd. Daarmee behoort Vlaanderen bij de absolute top in Europa. Zo leveren we een bijdrage aan het comfort van onze klanten.
 • Daling distributienettarieven: deze tarieven, die bepalen hoeveel inkommsten de Vlaamse netbeheerders ontvangen, worden sinds 2021 volgens een nieuwe tariefmethodologie berekend. Dat zogenaamde ‘toegelaten inkomen’ daalt in 2022 voor elektriciteit met 20% ten opzichte van vorig jaar, en voor aardgas met 6%. Dat is mede dankzij enkele beslissingen van de overheid rond
  • de verkoop van groenestroomcertificaten
  • de manier waarop de openbaredienstverplichtingen worden aangerekend
  • de omvorming van enkele federale toeslagen naar een bijzondere accijns.

  Voor gezinnen met een gemiddeld verbruik dalen de distributienettarieven in 2022 voor elektriciteit met 87 euro (incl. transmissie) en voor aardgas met 18 euro. Voor bedrijven tekent zich een gelijkaardige evolutie af. Zoals steeds is de concrete situatie per distributienetbeheerder verschillend.

Slim netwerkbeheer

We blijven investeren in technisch geavanceerde manieren om onze netten in ‘real time’ op te volgen en zo flexibel mogelijk aan te sturen. Dankzij zo’n systeem kunnen we veel meer groene energie toelaten op onze bestaande netten, onze netbetrouwbaarheid hoog houden en een aantal zware netinvesteringen vermijden. Dit alles is cruciaal voor de energietransitie.

Een mooi voorbeeld van dit ‘slimme’ netwerkbeheer is de gestage, gefaseerde uitrol van het Distribution Management System (DMS). Sinds ons ontstaan als fusiebedrijf in 2018 zijn we bezig om stapsgewijs over te schakelen van verschillende systemen naar één, slim netwerkbeheersysteem voor heel Vlaanderen. Dit proces werd in 2021 succesvol afgerond.

Slim netwerkbeheer

Lokale productie in stijgende lijn

Hoewel Fluvius niet verantwoordelijk is voor de productie van elektriciteit, spelen we toch een cruciale rol in de transitie naar meer duurzame, koolstofarme energie. We zorgen namelijk voor de aansluiting van decentrale (= lokale), vaak hernieuwbare energiebronnen. Bovendien distribueren we de opgewekte elektriciteit via onze netten.

Het lokaal geïnstalleerde vermogen op onze netten neemt stelselmatig toe en is vooral afkomstig van zonnepanelen en windturbines.

Windmolens

Geïnstalleerd decentraal vermogen: 2020 - 2021

Geïnstalleerd decentraal vermogen
% 2020
kVA 2020
% 2021
kVA 2021
Zonnepanelen ≤ 10 kVA
38,6
2 440 977
38,4
2 668 016
Zonnepanelen > 10 kVA
20,7
1 313 190
21,7
1 504 499
Warmtekrachtkoppeling (WKK)
14,5
918 508
14,3
991 146
Windturbines
18,9
1 198 108
18,6
1 291 327
Bio-WKK
3,8
241 609
3,6
252 994
Biomass
1,4
91 392
1,5
105 687
Andere
2,0
126 518
1,8
126 554
Totaal
100>
6 330 301
100
6 940 222

Opvallende netwerkprojecten van Fluvius in 2021

Vaccinatiecentra prioritair bij stroompanne

Storingen in vaccinatiecentra kregen altijd een prioritaire behandeling. Bovendien regelden we voor sommige centra extra vermogen of elektriciteitsvoorzieningen, zoals aan Park Spoor Oost in Antwerpen. Ook zorgden we ervoor dat de 95 Vlaamse vaccinatiecentra maximaal bereikbaar bleven.

Vaccinatiecentra prioritair bij stroompanne
Onderboring Brusselse Ring

Spectaculaire duik nutsleidingen onder Brusselse Ring

Om plaats te maken voor de fundering van een nieuwe brug over de Brusselse Ring, moesten we heel wat nutsleidingen verplaatsen. Met drie spectaculaire onderboringen brachten we de gas-, elektriciteits-, water- en telecomleidingen van de ene naar de andere kant van de Ring.

Verzwaring elektriciteitsnet in Retie, Dessel en Mol afgewerkt

Onder meer via een onderboring van het Kempisch kanaal legden we extra zware elektriciteitskabels aan in Retie, Dessel en Mol. Die brengen de stroom van de zes nieuwe windturbines naast de E34 in Retie naar het transformatorstation in Mol.

Verzwaring elektriciteitsnet in Retie
Green Energy Park Zellik

Unieke energieproeftuin in Zellik onder stroom

In het voorjaar van 2021 plaatsten we twee uit de kluiten gewassen elektriciteitscabines op de site van Green Energy Park in Zellik. In deze ‘energieproeftuin’, uniek in Europa, kunnen bedrijven in een ‘live’ energiegemeenschap hun nieuwe energietechnieken testen.

Sleuf van 2,3 km in de Antwerpse haven voor meer groene stroom

In de Antwerpse haven trokken we een sleuf van 2 meter breed over een lengte van in totaal 2,3 kilometer. Daarin liggen kabels voor verschillende bedrijven die hun groenestroomproductie uit biogas fors willen opdrijven.

Sleuf van 2,3 km in de Antwerpse haven voor meer groene stroom
Belangrijke aardgastoevoer voor Gent-Centrum vernieuwd

Belangrijke aardgastoevoer voor Gent-Centrum vernieuwd

Aan de Afrikalaan in Gent voerden we indrukwekkende werken uit aan het aardgasnet. We vervingen er vijf verouderde gasafsluiters en legden nieuwe leidingen, onder meer om de schakelfunctie van twee belangrijke toevoerleidingen voor Gent-Centrum te garanderen.

Belgische primeur: groener aardgas met biomethaan uit afvalwater

Er stroomt nu ook groen gas afkomstig uit het waterzuiveringsproces door het aardgasnet. Voor de nieuwe opwaardeerunit in Antwerpen-Zuid, die ruw biogas omzet in biomethaan, zorgden wij voor een kwalitatieve en veilige gasinjectie.

Belgische primeur: groener aardgas met biomethaan uit afvalwater

Warmtenetten: in de lift

Steeds meer lokale besturen gebruiken warmte als energiebron. Zo telden we eind 2021 in 15 Vlaamse gemeenten meer dan 67,2 km warmtenet, waarop 1 756 klanten zijn aangesloten. Ook het aantal warmteprojecten steeg. Aangezien ook warmte onderdeel is van onze multi-utility-visie, zorgen wij voor de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten.

Rol Fluvius: warmtenetten op publiek domein

We zetten voluit in op de maximale realisatie van het beschikbare potentieel aan warmtenetten in Vlaanderen. We stellen voor om de aanleg en het beheer van warmtenetten op het Vlaamse openbaar domein te reguleren, onder toezicht van een Vlaamse regulator. Het netwerk is in dat geval eigendom van de gemeente (of van een groep van gemeenten). Deze aanpak lost een aantal risico’s en maatschappelijke vragen op.

Waar het kan, willen we de vrije markt maximaal laten spelen, zoals bij warmteproductie en -levering, en ook bij de aanleg van warmtenetten op privéterrein

Warmtenetten: in de lift

Onze meest opvallende warmteprojecten in 2021

 • Warmtenet Antwerpen Noord: de haven
  Eind 2021 ondertekenden we samen met Indaver, Port of Antwerp, Boortmalt, Woonhaven en de Stad Antwerpen een samenwerkingsakkoord over de aanleg van een warmtenet in het noorden van Antwerpen. Dit net wordt gevoed door industriële restwarmte vanuit de haven en levert warmte aan 3 200 woningen en appartementen van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven.
 • Warmtenet Hoboken: industriezone Boombekelaan
  Afgelopen jaar voerden we in Hoboken grote werken uit voor de aanleg van een transportwarmtenet van de industriezone Boombekelaan naar de woonsite Nieuw Zuid en de duurzame bedrijvensite Blue Gate.
 • Warmtenet Suikerpark in Veurne: chipsfabrikant Pepsico
  In het voorjaar van 2021 sloten we een akkoord over de afname van restwarmte door ons warmtenet in de nieuwe verkaveling Suikerpark. Producent van de warmte is de oven van chipsfabrikant Pepsico.
 • Warmtenet Turnhout: dieptegeothermie
  Eind 2021 ondertekenden we samen met de Stad Turnhout en ontwikkelaar Vooruitzicht een samenwerkingsakkoord voor de aanleg van een warmtenet in de nieuwe verkaveling Heizijdse Velden. De warmte wordt gewonnen uit dieptegeothermie, de natuurlijke warmte dieper onder het aardoppervlak.
Onze meest opvallende warmteprojecten in 2021

Datanetwerken van de toekomst: glasvezel

Datanetwerken van de toekomst: glasvezel

Om alle Vlamingen aan te sluiten op ‘snel’ en budgetvriendelijk internet, trekken we de kaart van fiber (glasvezel). Deze keuze kadert binnen onze multi-utility-ambitie om alle publieke netwerkinfrastructuren en datanetwerken te beheren en op dat vlak zoveel mogelijk synergie te creëren. Glasvezel vormt een grote meerwaarde voor ons kabeldistributiebeheer. Voor 103 steden en gemeenten beheren we al het kabeldistributienet, over een netlengte van 27 830 km en met meer dan 1,1 miljoen aansluitingspunten.

De keuze voor glasvezel leidde in 2019 tot een vijftal succesvolle Fiber-to-the-Home (FttH)-pilootprojecten. Daarmee brengen we de glasvezelkabel tot in de woning van de klant, wat de capaciteit van het dataverkeer sterk verhoogt. In 2021 werkten we de pilootprojecten succesvol af.

Daarop voortbouwend zochten we één of meerdere operationele telecompartner(s). Na een publieke bevraging en onderhandelingen met significante marktspelers op de Vlaamse telecommarkt, viel op 26 juni 2020 de keuze op Telenet. Op 28 oktober 2021 tekenden Fluvius en Telenet een niet-bindende overeenkomst om samen het datanetwerk van de toekomst uit te bouwen. Dit zal beantwoorden aan volgende criteria:

 • open
 • ultraperformant
 • toegankelijk voor bedrijven en gezinnen, in zowel stedelijke als landelijke gebieden
 • gebouwd met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving.
Datanetwerken van de toekomst

Waterbeheer: grootste rioolnetbeheerder van Vlaanderen

We willen een strategische rol spelen binnen het Vlaamse waterbeheer, zowel voor riolerings- als voor grond- en drinkwater. Door de krachten te bundelen met de gemeenten, kan afvalwater nog beter worden gezuiverd.

Riviercontract van de Dommel

De droogte en de overstromingen van de voorbije jaren maken duidelijk dat er werk aan de winkel is op het gebied van klimaatbestendig waterbeheer.

Samen met 17 partners ondertekenden we daarom in 2021 het riviercontract van de Dommel. Hiermee engageren we ons om mee te werken aan 46 acties rond wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en waterbeleving in een gebied rond de rivier de Dommel, verspreid over de gemeentes Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel.

De acties beperken zich niet alleen tot de waterlopen, maar richten zich bij uitbreiding op het hele stroomgebied van de Dommel. Gepaste ingrepen bij grachten en percelen moeten ons watersysteem beter bestand maken tegen de klimaatverandering.

Blue Deal

Blue Deal

We kampen in Vlaanderen afwisselend met watertekorten en -overlast. Het is tegelijk té nat en té droog. Onze natuur is sterk versnipperd, wat de ecosystemen ook onder druk zet.

Om die problemen structureel aan te pakken, lanceerde de Vlaamse regering in 2020 de Blue Deal. Dat is de verzamelnaam voor een groot aantal projecten en initiatieven die onder andere focussen op ontharding, vernatting, circulair watergebruik, verkoeling en vergroening.