Voorzitter Piet Buyse

Een woord van onze voorzitter

Beste lezer,

2021 was opnieuw een jaar vol wendingen. Gelukkig kende onze operationele werking in de eerste jaarhelft, na een ongezien coronajaar, een geleidelijke terugkeer naar een meer normale toestand. Wel met blijvende aandacht voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten. We hebben samen overduidelijk aangetoond dat we de continuïteit van de dienstverlening konden blijven verzekeren en onze klanten onverminderd helpen. Dank je wel daarvoor aan alle medewerkers! Zo bouwden we in 2021 samen verder aan een sterk Fluvius in een energiewereld volop in transitie.

Energielandschap in verandering

We staan voor belangrijke uitdagingen. Voor Fluvius zijn de energietransitie en klimaatdoelstellingen wel dé uitdagingen voor de toekomst. Ze betekenen zowel technisch, economisch maar zeer zeker ook maatschappelijk een belangrijke omwenteling. Met Fluvius Visie 2050 spelen we daarop in en volgen we samen met alle betrokken stakeholders de ontwikkelingen op de voet. Want de noodzakelijke bijdragen aan de realisatie van de energietransitie moeten passen in een gezamenlijke, uniforme en efficiënte aanpak. De vijf basisuitgangspunten voor dat ‘netbeheer van de toekomst’ zijn gebaseerd op sociaal verantwoord, ecologisch verantwoord, financieel realistisch, technisch haalbaar op basis van mature technologie en het vrijwaren van het comfort van de klanten. Op deze fundamenten willen we in onze systemen, netinfrastructuur en werking de nodige aanpassingen en investeringen doen om future proof mee te bouwen aan de energie- en klimaatcontext van de toekomst.

Belang van energiedata

De digitale meter is een essentieel hulpmiddel voor klanten om hun verbruik op te volgen en bij te sturen en om verbruik en productie op elkaar af te stemmen. Essentiële elementen om de energietransitie te doen slagen en de klimaatdoelstellingen tijdig te behalen. Ondertussen plaatsten we begin 2022 reeds de anderhalf miljoenste digitale meter! Die mijlpaal toont aan dat onze uitrol op kruissnelheid zit.

Maar het project reed soms een moeizaam parcours. Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in 2021 dat een einde stelde aan het principe van de terugdraaiende teller, werd op het terrein meer tegenwind vastgesteld ten aanzien van de komst van de digitale meter, wat leidde tot vertraging. Daarom lanceerden we in oktober 2021 een grootschalige campagne die helder het hoe en het waarom van de energietransitie uitlegt. Dat doen we samen met de Vlaamse overheid. Dat zal ons helpen het draagvlak te vergroten en de digitale meter terug het nodige vertrouwen te geven.

Op 1 november ging het centrale dataplatform van Atrias van start. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ook deze stap is voor het energielandschap van morgen. Een toekomst waarin we meer en meer elektriciteit gaan gebruiken en die dan ook nog eens volledig hernieuwbaar zal worden opgewekt. Het centrale dataplatform van Atrias, de digitale meter én het door de VREG aangekondigde capaciteitstarief zullen zowel onze klanten als onszelf helpen om klaar te zijn voor die toekomst.

Multi-utility

Onze kerntaken reiken verder dan elektriciteit en aardgas. Zo heeft het overleg met Telenet geresulteerd in een niet bindende overeenkomst die thans verder wordt uitgewerkt richting definitieve overeenkomsten. Voor ‘warmte’ blijven we pleiten om te komen tot een gereguleerd kader. Inzake Openbare Verlichting is het verleddingsprogramma op kruissnelheid en wat riolering betreft zijn we betrokken bij het initiatief ‘Blue Deal’, een initiatief van de Vlaamse regering om de problemen in verband met watertekorten en wateroverlast structureel aan te pakken.

Integratie binnen Fluvius

De fusie die midden 2018 aan de basis lag van de totstandkoming van Fluvius bracht een diepgaand integratieproces ‘Eén Fluvius’ op gang. Klantvriendelijkheid, kostenefficiëntie en flexibiliteit staan hierbij voorop. Het synergieplan voor de onderneming om dat doel te bereiken bestaat uit meer dan honderd verschillende initiatieven. In 2021 konden we opnieuw enkele belangrijke realisaties boeken en zo verder bouwen om finaal de integratie, zoals gepland, tegen 2024 af te ronden.

Deze inspanningen vergen bijzonder veel van alle medewerkers. Fluvius wil zich daarom onderscheiden als zorgzaam bedrijf met een goede balans tussen werk en privé, en met kameraadschap tussen de collega’s. De responsgraad op de medewerkersbevraging in 2021 was bijzonder hoog, wat wijst op een sterke betrokkenheid. We leren daaruit waar we als bedrijf moeten bijsturen, maar ook welke successen we kunnen vieren. Een aanmoediging om onverminderd verder te werken aan Eén Fluvius!

Een sterk staaltje van kameraadschap en collegialiteit zagen we toen de voorbije zomer heel wat Fluvius-medewerkers zich spontaan en vrijwillig hadden aangeboden om de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië te helpen. Ons gebaar werd enorm geapprecieerd door de collega’s bij de Luikse netbeheerder en uiteraard door de klanten zelf. Een sterk staaltje van vakmanschap en solidariteit!

In 2021 is veel bijzonders gepresteerd en daar mogen we heel zeker trots op zijn. We hebben samen hard gebouwd aan een beter Fluvius en daar kan iedereen alleen maar wel bij varen.

Piet Buyse
Voorzitter Raad van Bestuur Fluvius

Drie werkthema’s van Fluvius in 2021